சோமசுந்தரத்தின் பக்கங்கள் [English Version]

வாரம் ஒரு தேவாரம்

S.N.PoetPlaceDetailsTextAudio
000சமயக் குரவர் மூவர்பொதுஅறிமுகம்HTMLMP3
001திருநாவுக்கரசர்வேதாரண்யம்Trm:05; Pgm:010; Pdl:01HTMLMP3
002திருஞானசம்பந்தர்வேதாரண்யம்Trm:01; Pgm:022; Pdl:01HTMLMP3
003சுந்தர மூர்த்தி நாயன்மார்வேதாரண்யம்Trm:07; Pgm:071; Pdl:01HTMLMP3
004திருநாவுக்கரசர்வேதாரண்யம்Trm:06; Pgm:023; Pdl:01HTMLMP3
005திருஞானசம்பந்தர்வேதாரண்யம்Trm:02; Pgm:037; Pdl:01HTMLMP3
006திருஞானசம்பந்தர்வேதாரண்யம்Trm:02; Pgm:037; Pdl:02HTMLMP3
007திருஞானசம்பந்தர்வேதாரண்யம்Trm:02; Pgm:037; Pdl:03HTMLMP3
008திருஞானசம்பந்தர்வேதாரண்யம்Trm:02; Pgm:037; Pdl:04HTMLMP3
009திருஞானசம்பந்தர்வேதாரண்யம்Trm:02; Pgm:037; Pdl:05HTMLMP3
010திருஞானசம்பந்தர்பொதுTrm:03; Pgm:049; Pdl:01HTMLMP3

Note:

Trm: திருமுறை| Pgm: பதிகம் | Pdl: பாடல் | Text: Writing | Audio: MP3 Narration

மற்ற பக்கங்கள்

மேலும் > >

வடிவமும் உரிமையும் © 2008-09 தாயுமானசாமி சோமசுந்தரம்.