சோமசுந்தரத்தின் பக்கங்கள் [English Version]

Community-wide Thanksgiving Celebration

Temple Israel Sanctuary, Temple Israel

Tuesday, November 25, 7:00 PM | 2215 Mahan Drive, Tallahassee, Florida 32308.

My name is Thayumanasamy Somasundaram and I am Hindu practitioner and now I will read from a 2000 year old sacred Hindu text called Thirukkural.

On the subject of Giving Thanks, I will now recite . . .

A verse on Praise of God,

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடிசேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.
(கடவுள் வாழ்த்து, அதிகாரம் 1, குறள் 4)

Meaning: To those who worship the glorious feet of Him, who is without desire or aversion, evil shall never come (Praise of God, 1:4)

A verse on Gratitude,

தினைத்துணை நன்றிசெயினும் பனைத் துணையாக்
கொள்வர் பயந்தெரிவார்.
(செய்ந்நன்றி அறிதல், அதிகாரம் 11, குறள் 4)

Meaning: Though the benefit conferred upon is very small as a millet seed, those who know its true value will consider it as large a tree. (On Gratitude,11:4)

Now . . .

A verse on Hospitality,

செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத்தவர்க்கு.
(விருந்து ஓம்பல், அதிகாரம் 9, குறள் 6)

Meaning: He who has entertained the guests who have just come to his house and looks forward to entertaining those yet to come will be welcomed by those who inhabit the Heavens. (On Hospitality, 9:6)

மற்ற பக்கங்கள்

மேலும் > >

வடிவமும் உரிமையும் © 2008 தாயுமானசாமி சோமசுந்தரம்.