சோமசுந்தரத்தின் பக்கங்கள் | ஔவையாரின் நாலு கோடிப் பாடல்கள் [English Version]

Poetess Avuaiyar's Four Crore Songs | Nalu Koddi (4,00,00,000) Padalgal

தாயுமானசாமி சோமசுந்தரத்தின் மொழியாக்கம் | Thayumanasamy Somasundaram's Translation

Poetess Avuaiyar was approached by some dejected poets from a Chola Kingdom. The poets were upset by the fact that their King had asked them to come up with a four crore poems by next day (1 crore is equivalent to 1,00,00,000 or ten million; note the Indian system of using separators 2,2,3-digits as opposed to the universal system of 3,3,3-digits). Noting their difficulties, poetess Avuaiyar told them not to worry and that she would personally deliver the 4 crore songs herself. She figured in her own mind that the King would have never asked the poets to compose literally 4-crore songs overnight but must have meant figuratively.

By next morning she had composed four couplets that all ended with a sentence கோடி பெறும் (koddi perum) meaning equal to a crore. No doubt the King listened to the poetess and recognized her amazing ability not only to compose meaningful poems but understood what he wanted in the first place. She was rewared with Gold and Silver. I have given below those four couplets and their meaning in Tamil and English.Enjoy!

< < மேலும்

கோடி 3.
கோடி கொடுத்தும் குடிப் பிறந்தார் தம்மோடு
கூடுவது கோடி பெறும்.

உரை 3: கோடி (பொன்) கொடுத்தாவது நல்ல குடியில் (நல்லவர்களுடன்) பிறந்தவர்களுடன் நண்பனாக இருப்பது ஒரு கோடிக்கு சமமாகும்.

Meaning 1: Even if it means forking over one crore, to be friends with wise people that is equivalent to one crore.

கோடி 4.
கோடானு கோடி கொடுப்பினும் தன்னுடைய நாக்
கோடாமை கோடி பெறும்.

உரை 4: கோடான கோடி கொடுத்தாலும் தான் சொன்ன வார்த்தையிலிருந்து மாறமல் இருப்பது ஒரு கோடிக்கு சமமாகும்.

Meaning 1: On the face of someone willing to give crore upon crore if you don't break a given promise that is equivalent to one crore.

வடிவமும் உரிமையும் © 2008 தாயுமானசாமி சோமசுந்தரம்.